INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. SUKCESYWNA DOSTAWA BETONU W CIĄGU 2017 ROKU NA POTRZEBY ZGKIM W ŚMIGLU SP. Z O. O.

Śmigiel, 14.03.2017 r.

L.dz. 262/2017/KN

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o. o.”

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 1/2017/ZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o. o. (dalej Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwaną dalej Ustawą PZP, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu. Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udostępnia przedmiotową informację na stronie internetowej.

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego określonym jako ostateczny termin składania ofert wpłynęła jedna oferta, która przewyższała wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający zwiększa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:

PUH BETONIARNIA Spółka Jawna Kazimierz Szymański, Kazimierz Jaśkowiak

  1. Południowa 21

64-030 Śmigiel

Cena oferty: 482.184,60 zł/brutto

Gwarancja: 12 miesięcy

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2017 r.

Warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat za dostarczoną odpowiednio partię materiałów

Kryterium cena brutto waga 60% – ilość przyznanych punktów 60

Kryterium termin realizacji pojedynczej dostawy (nie więcej niż 3 dni) waga 40% – ilość przyznanych punktów 40

Łącznie 100 punktów

Uzasadnienie: Po zbadaniu złożonej oferty oraz dokonaniu obliczeń (zgodnie z zapisami rozdziału  11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) złożona oferta otrzymała największą liczbę punktów, a Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.03.2017 r. o godz. 9:00.

 

Skan oryginału informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – BETON 2017