OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ogłoszenie nr 49343 – 2017 z dnia 2017-03-22 r.

Śmigiel: Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z.o.o.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 31357 – 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 31379 – 2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 366063617, ul. ul. harcmistrza Łukomskiego  19, 64-030   Śmigiel, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 655 180 127, faks 655 180 037, e-mail zgkim [at] zgkim-smigiel [dot] pl
    Adres strony internetowej (URL): www.zgkim-smigiel.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z.o.o.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1/2017/ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o .w następujących ilościach oraz o parametrach zgodnych z podanymi niżej normami: 1)Mieszanka betonowa B-20 w ilości do 20 m3 wg normy PN-EN 206/2014, 2)Mieszanka betonowa B-15 w ilości do 160 m3 wg normy PN-EN 206/2014, 3)Mieszanka betonowa B-2,5 w ilości do 1400 m3 wg normy PN-ES-96012:1997, 4)Mieszanka betonowa B-10 w ilości do 1100 m3 wg normy PN-EN 206/2014, 5)Mieszanka betonowa B-7,5 w ilości do 10 m3 wg normy PN-88/B-06250, Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie, a minimalne jednorazowe dostawy poszczególnych asortymentów kształtowały będą się następująco: 1)Mieszanka betonowa B-20 w ilości do 20 m3- minimalna jednorazowa dostawa 0,5 m3, 2)Mieszanka betonowa B-15 w ilości do 160 m3- minimalna jednorazowa dostawa 0,5 m3, 3)Mieszanka betonowa B-2,5 w ilości do 1400 m3-minimalna jednorazowa dostawa 10 m3, 4)Mieszanka betonowa B-10 w ilości do 1100 m3- minimalna jednorazowa dostawa 10 m3, 5)Mieszanka betonowa B-7,5 w ilości do 10 m3 – minimalna jednorazowa dostawa 0,5 m3

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 44114100-3
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT392020.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PUH BETONIARNIA Spółka Jawna Kazimierz Szymański, Kazimierz Jaśkowiak,  betoniarnia [at] post [dot] pl,  ul. Południowa 21,  64-030,  Śmigiel,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 392020.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 392020.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 392020.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Skan oryginału ogłoszenia o udzieleniu zamówienia poniżej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa betonu