OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. DLA REALIZACJI KONTRAKTU PN. PRZEBUDOWA ALEI PADEREWSKIEGO W ŚMIGLU”– PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów drogowych na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. dla realizacji kontraktu pn. Przebudowa alei Paderewskiego w Śmiglu”.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów drogowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. dla realizacji kontraktu pn. „Przebudowa alei Paderewskiego w Śmiglu” w następujących ilościach:

 1. Kostka betonowa „POLBRUK” behaton gr. 80mm szara                                               2 702 m²
 2. Kostka betonowa „NOSTALIT STAROBRUK” gr. 80mm czerwona                             210 m²
 3. Kostka betonowa „NOSTALIT STAROBRUK” gr. 60mm złota jesień          755 m²
 4. Kostka betonowa „HOLLAND” prostokąt z fazą gr. 60mm szara                                140 m²
 5. Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100cm                                                   570 szt.
 6. Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100cm                                                              186 szt.
 7. Obrzeże betonowe 8x30x100cm szare                                                                1 200 szt.
 8. Opornik drogowy betonowy 12x25x100cm                                                       38 szt.

Podane ilości materiałów drogowych mają charakter szacunkowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości materiałów w zakresie 20% wartości zamówienia.

Wymagania:

 1. Wszelkie dostarczone materiały muszą odpowiadać warunkom technicznym polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, które co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
  w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający posiadanie ważnej aprobaty technicznej na oferowany (dostarczany) towar, aktualną deklarację zgodności towaru z normami lub podobny temu dokument.
 2. Materiały: kostka brukowa, krawężniki i obrzeża winny nadawać się do bezpośredniego wbudowania, natychmiastowego zagęszczenia.
 3. Wymagane właściwości fizyczne i mechaniczne:
 4. Kostka betonowa

– wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu > 3,6 MPa;

– nasiąkliwość < 6%;

– odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających KLASA 3D.

 • Krawężniki

           – wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu > 3,5 MPa;

           – nasiąkliwość < 6%;

 – odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających KLASA 3D.

 • Odbioru palet będzie dokonywał Wykonawca, sukcesywnie w miarę ich opróżnienia przez Zamawiającego; po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu z Wykonawcą terminu ich odbioru. Uzgodnienia pomiędzy Stronami będą odbywały się w formie (faksem, e-mailem). Zwrot wszystkich palet nastąpi do dnia 31.12.2019 r.
 • W zamian za palety nie nadające się do powtórnego wykorzystania, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztem zakupu palet odpowiadających właściwościom i parametrom jakościowym palet na których zostały zakupione materiały drogowe. Koszt palety zostanie określony przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – Załączniku nr 1
  do niniejszej IDW.