Zestawienie złożonych ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o. o.”

Śmigiel, 09.03.2017r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o.

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 1/2017/ZP

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 zm 2016r. poz. 1020) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o. o. (dalej ZGKiM) przekazuje następujące informacje:

1) Kwota jaką ZGKiM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 359930,96 zł netto +23% VAT = 442715,08 zł brutto

2)Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

3) Cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

L.p.

Firma (Wykonawca) Adres Wykonawcy Kryterium 60% Kryterium 40% Okres gwarancji

(nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy każdej partii materiałów.

Termin wykonania zamówienia –

31.12.2017

Warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat za dostarczoną odpowiednio partię materiałów
Cena brutto Termin realizacji pojedynczej dostawy (nie więcej niż 3 dni)
1. PUH BETONIARNIA Spółka Jawna Kazimierz Szymański, Kazimierz Jaśkowiak

64-030 Śmigiel ul. Południowa 21

64-030 Śmigiel,

ul. Południowa 21

482.184,60zł 1 dzień 12 miesięcy

 

 

 

Skan oryginału w załączniku:

Zestawienie ofert BETON 2017