ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. DLA REALIZACJI KONTRAKTU PN. PRZEBUDOWA ALEI PADEREWSKIEGO W ŚMIGLU”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa materiałów drogowych na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. dla realizacji kontraktu pn. Przebudowa alei Paderewskiego w Śmiglu”.

Prosimy o złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (załącznik nr 5 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zestawienia ofert biorących udział w postępowaniu.

W załączeniu skan złożonych ofert: